Polityka prywatności

W naszym serwisie poświęcamy szczególna uwagę na na to aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę prywatności naszym Użytkownikom.

Zapewniamy ochronę danych osobowych przy zastosowaniu najwyższych standardów zabezpieczenia danych.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Poniżej wyjaśniamy na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie oraz przez jaki czas przetwarzamy dostarczone nam lub gromadzone samodzielnie przez nas dane dotyczące osób fizycznych .

Polityka prywatności zawiera także informacje na temat tego jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy oraz jak można się z nami skontaktować w celu realizacji tych praw.

Ilekroć w Polityce używamy pojęcia dane osobowe , rozumiemy przez to wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak : imię, nazwisko ,adres e-mail, nr telefonu itp.

Natomiast poprzez przetwarzanie danych rozumiemy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie oraz usuwanie.

Korzystając z naszych produktów lub usług, a także stron internetowych lub serwisów informatycznych, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Polityką Prywatności .

Nasza Polityka prywatności jest okresowo aktualizowana i podlega okresowemu przeglądowi.

Kto jest administratorem twoich danych osobowych

Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest GRUPA ITIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300), ul. Targowa 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616432, o kapitale zakładowym 200.000 PLN,
NIP: 6392009877, REGON: 364393836, zwana dalej Administratorem.


W jaki sposób możesz się z nami skontaktować

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na adres e-mail : iod@itim.pl

Kiedy przetwarzamy twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w szczególności w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas produktów lub usług, w tym gdy z naszą pomocą ubiegasz się o produkty rynku finansowego lub ubezpieczeniowego. Twoje dane przetwarzamy także w związku z kierowaną do nas przez Ciebie w różnych sprawach korespondencją, w tym sposób tradycyjny, telefonicznie, elektronicznie, lub z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych na naszym serwisie internetowym.

Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać do kierowania komunikatów o charakterze marketingowym, jeżeli pozwalają nam na to obowiązujące przepisy prawa, jest to naszym prawnie usprawiedliwionym interesem jako administratora Twoich danych osobowych lub wyraziłeś na to zgodę . Możemy także przetwarzać Twoje dane, gdy poproszą na o to inni administratorzy Twoich danych, np. współpracujące z nami banki, lub inni dostawcy produktów finansowych lub ubezpieczeniowych.

W jaki sposób gromadzimy twoje dane osobowe

Twoje dane gromadzimy w następujący sposób :

 • gdy swoje dane podajesz nam osobiście np. podczas wypełniania formularzy w naszym biurze, na naszej stronie internetowej, przez media społecznościowe, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, przez telefon lub inny sposób,
 • automatycznie gdy korzystasz z naszego serwisu internetowego lub rozwiązań dostępnych w systemie informatycznym (np. gromadzimy Twoje dane z wykorzystaniem plików cookies lub innych dostępnych narzędzi umożliwiających nam profilowanie twoich potrzeb)
 • gdy otrzymujemy je od podmiotów trzecich np. naszych partnerów biznesowych, którzy powierzają nam Twoje dane celem świadczenia na Twoją rzecz usług finansowych, płatniczych lub ubezpieczeniowych

Czy jesteś zobowiązany podawać nam swoje dane osobowe

Twoje dane podajesz nam dobrowolnie. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podanie danych jest niezbędne np. do zawarcia umowy z nami lub właściwego świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Czasami jednak podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przetwarzamy w szczególności w następujących celach :

 • zawarcia i wykonania umowy np. doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego itp.,
 • rozpatrzenia Twojego pytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy (np. wniosku o realizację przysługujących Ci prawa do ochrony danych osobowych, wniosku kredytowego, reklamacji itp.),
 • do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy np. w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, w którym wyraziłeś chęć nawiązania współpracy z nami lub gdy dopytujesz o szczegóły naszej oferty, którą się interesujesz,
 • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. obowiązku przechowywania określonych przepisami prawa danych przez określony czas (np. dokumentacja z zakresu rachunkowości), zebrania informacji w celu dokonania identyfikacji lub weryfikacji osoby fizycznej, przekazania danych uprawnionym organom lub podmiotom (np. policja, prokuratura, itp.),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią np. ustalenia dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, monitorowania aktywności lub profilowania potrzeb użytkowników w serwisach internetowych.

Jakie są podstawowy prawne legalnego przetwarzania twoich danych osobowych przez Grupa ITIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez nas jest :

 1. wyrażona przez Ciebie zgoda,
 2. niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy,
 3. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 4. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – – w naszym wypadku obowiązki takie nakłada między innymi ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustawa z dn. 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, ustawa z dn. 29.08.1997 roku Prawo Bankowe, ustawa z dnia 12.05.2011 roku o kredycie konsumenckim,

Czy twoje dane udostępniamy innym podmiotom

Co do zasady, nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że:

 • wyrazisz nam na to stosowną zgodę,
 • udostępnianie Twoich danych przez nas jest elementem realizowanej przez nas usługi na Twoją rzecz.W takim przypadku odbiorcami Twoich danych mogą być dostawcy usług finansowych lub ubezpieczeniowych np. banki, ubezpieczyciele, operatorzy finansowi itp.,
 • przepisy obowiązującego prawa nakładają na nas obowiązek udostępnienia Twoich danych np. organom ścigania w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • przy wykonaniu zadań związanych z przetwarzaniem Twoich danych posiłkujemy się podwykonawcami, którym powierzamy Twoje dane do przetwarzania celem pomocy nam w realizacji takiego zadania np. przy przechowywaniu lub niszczeniu danych, przy zapewnieniu pomocy technicznej naszym urządzeniom itd.,

Powierzając Twoje dane do przetwarzania naszym podwykonawcom, robimy to zawsze w określonym celu i dbamy aby nasi podwykonawcy spełniali warunki ochrony danych osobowych określone obowiązującymi przepisami prawa.

Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czy w mojej sprawie decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany

Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jakie prawa mi przysługują jako podmiotowi danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa :

 • prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju Twoje dane osobowe przetwarza, komu Twoje dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Tobie przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych ,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usuwania danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niepowtarzania danych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora
 • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

Czy korzystamy w naszym serwisie z plików cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis internetowy. Zawierają zazwyczaj unikalny numer, czas przechowania ich na urządzeniu oraz nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą.

Poprzez domyślne ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na instalowanie na twoich urządzeniach plików cookies. Zgodę na instalowanie plików cookies możesz cofnąć w każdym czasie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług (tzw. cookies serwisowe). Na ich podstawie prowadzimy badania analityczne i statystyczne ruchu w naszym serwisie internetowym.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy

Wykorzystujemy następujące typy plików cookies :

 • pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez użytkownika serwisu (identyfikator sesji) na czas trwania sesji,
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na czas trwania sesji,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. odtwarzacza flash), na czas trwania sesji,
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej,
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres :

 • obowiązywania łączących nas z Tobą umów między innymi dot. doradztwa finansowego lub ubezpieczeniowego czy umów świadczonych droga elektroniczną za pośrednictwem naszego serwisu internetowego,
 • rozpatrywania przez nas zgłaszanych przez Ciebie wniosków, pytań, skarg lub reklamacji,
 • przetwarzania Twoich danych na podstawie udzielonej nam zgody do czasu jej cofnięcia,

Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

MASZ PYTANIA?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerami telefonu (KOSZT WEDŁUG STAWEK OPERATORA)

533 253 653
508 272 057

ITIM

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Targowa 12
(I piętro nad Apteką)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Poniedziałku do Piątku

OD 9:00 DO 16:00

ADRES E-MAIL

ITIMFINANSE@WP.PL

TELEFON

[+48] 533 253 653

ADRES E-MAIL

itim@itim.pl

TELEFON

[+48] 508 272 057

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.